Dataskyddspolicy

Information om behandling av dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad eller lokal och när du sedan blir kund hos oss. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att veta mer.

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, t.ex. namn, adress, kontaktuppgifter i form av telefonnummer, e-postadresser osv. Vi behandlar även personnummer för att säkert kunna fastställa din identitet för exempelvis kreditupplysning och skuldbevakning.

Personuppgiftsansvarig

Hyresbostäder i Norrköping AB, org.nr 556064–5847 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som utförs av oss själva och av andra företag på vårt uppdrag.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas. Du når oss på telefon 011-211600 eller via e-post till dataskydd@hyresbostader.se. Du kan också skicka brev till: Hyresbostäder i Norrköping AB, Dataskydd, Box 2330, 600 02 Norrköping.

De här personuppgifterna behandlar vi när du söker bostad eller lokal

Förutom dina allmänna personuppgifter behandlas även information om ekonomi- och familjeförhållanden samt uppgifter om önskat boende. Vi behandlar också uppgifter om arbetsgivare och referenser.

När du söker bostad eller lokal hos oss kan det komma att göras en kreditupplysning. Vi inhämtar och behandlar arbetsgivarintyg, referenser som du angivit i din ansökan, t.ex. hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar.

Vid förekommande fall behandlar vi även uppgifter om borgensman. Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din intresseanmälan, bedöma din lämplighet som hyresgäst och kontrollera att du uppfyller de krav vi ställer på våra hyresgäster. Vi gör det också för att marknadsföra oss och ta fram statistik samt för att möjliggöra internuppföljning.

Behandlingen görs med berättigat intresse som rättslig grund då du söker bostad eller lokal hos oss. Behandlingen är begränsad och de uppgifter vi behandlar är inte integritetskänsliga. Om du erbjuds bostad eller lokal behöver vi behandla dina uppgifter för att kunna ingå hyresavtal med dig.

De här personuppgifterna behandlar vi under tiden du hyr bostad eller lokal av oss

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt hyresavtalet så behandlar vi förutom dina kontaktuppgifter, person- och kundnummer, arbetsgivare, förvaltare, god man, borgensman eller motsvarande. Vi sparar också uppgift om språkreferens (endast engelska/svenska) samt betalningsinformation.

Dessutom behandlas elektronisk ärende-, förbruknings- och låssystemsdata i den mån detta tillämpas i den fastighet du bor. Exempel på förbrukningsdata är så kallad individuell mätning/förbrukning av vatten eller tvätt där du betalar efter användning. Även uppgifter om betalningsförsummelse eller störningar i boendet behandlas. Vi kan också komma att utföra kontroller och behandla uppgifter i syfte att säkerställa att boendet används i enlighet med vårt hyresavtal och hyreslagen.

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra och administrera skyldigheter enligt hyresavtalet. Vi behandlar dem också vid behov för rättsliga anspråk, t.ex. om du inte betalar hyran i tid, vid olovlig andrahandsuthyrning eller vid störningar i boendet. Uppgifterna används även för att ta fram statistik och möjliggöra internuppföljning. Behandlingen görs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter med hyresavtalet och eventuellt andra avtal som rättslig grund.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna marknadsföra och tillhandahålla våra och andra företags tjänster och produkter, som är relaterade till boende eller hyresförhållande. Marknadsföring kan göras exempelvis via försäkringsbolag, el- och bredbandsleverantörer. Behandlingen görs med berättigat intresse som rättslig grund. Vi behandlar även dina personuppgifter för information kopplat till ditt boende, ditt område och din hyresvärd med avtal som rättslig grund.

När raderas personuppgifterna?

Uppgifterna som behandlas när du söker bostad eller lokal raderas då du meddelar att du inte längre önskar stå kvar som sökande, eller då du automatiskt blir raderad efter 12 månader om du inte uppdaterar din ansökan/intresseanmälan. De personuppgifter som särskilt ligger till grund för ansökan raderas också efter att du tecknat avtal.

Uppgifterna som behandlas under tiden du hyr bostad eller lokal raderas då de inte längre är relevanta, vilket som regel innebär att de bevaras under hela den tid hyresavtalet gäller. Uppgifter som ligger till grund för ekonomiska transaktioner sparas, utöver innevarande år, under sju år i enlighet med bokföringslagen. I de fall vi har uppgifter om störningar i boendet kommer dessa att sparas två år efter avslutat ärende, därefter raderas de.

Då hyresavtalet mellan oss har upphört raderas merparten av dina personuppgifter då alla övriga ansvar och skyldigheter i hyresförhållandet har reglerats. Om vi har några kvarstående rättsliga anspråk, såsom hyresfordringar eller skadeståndskrav, kommer vi att bevara de uppgifter vi behöver för att hantera eventuella anspråk med hyresavtalet som rättslig grund. Om uppsägning och förlorad hyresrätt skett på grund av störningar i boendet sparas dessa uppgifter i 2 år efter att hyresförhållandet upphört.

Personuppgifter kan sparas under andra tidsperioder än ovanstående om det krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Till vilka lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar ut dina uppgifter till företag som behandlar dem på vårt uppdrag och med samma behandlingskriterier som beskrivits ovan. Om personuppgifter överförs till ett land utanför EU ansvarar vi för att avtal tecknas som motsvarar EU-kommissionens krav på legal överföring.

Vi kan också komma att i begränsad omfattning lämna ut uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster och produkter som är relaterat till ditt boende och vårt hyresförhållande. Vi lämnar även ut personuppgifter om det krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter som vi behandlar samt att få felaktiga uppgifter rättade. I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära att vår behandling ska begränsas, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta.

Du har även rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat företag. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att åberopa någon av dina rättigheter lämnar du en skriftlig och av dig undertecknad begäran om detta till oss. Detta för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och säkerställa att det är du och ingen annan som vill utöva ovanstående rättigheter.

Tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter är Datainspektionen dit du kan vända dig med klagomål om du anser att vi brister i vår behandling

De här personuppgifterna behandlar vi vid kamerabevakning

Denna information gäller dig som befunnit dig på platser där Hyresbostäder har kamerabevakning. Vilka de platserna är framgår av skyltning på respektive plats. Personuppgifterna som behandlas är enbart kopplade till det som filmas. Trygghetskamerorna är en del i Hyresbostäders trygghetsskapande arbete. Syftet är att förebygga och förhindra att brott sker på en plats, men även att bistå myndigheter i utredningar av skadegörelser och andra brott.

Rättslig grund enligt dataskyddsförordningen är en intresseavvägning, då intrånget i den personliga integriteten i det här fallet anses vara begränsat i förhållande till möjligheterna att förebygga och utreda brott. Vid en polisanmälan kan trygghetskamerans bilder användas som bevisning i en polisutredning.

Till vilka lämnar vi ut bevakningsfilmerna?

Filmerna kan komma att behandlas av några få personer som arbetar med trygghet på Hyresbostäder. Filmerna kan komma att delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete med att utreda brott eller misstanke om brott. Vi lämnar även ut bilder om det krävs på grund av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifterna behandlas endast inom EU och EES.

När raderas bevakningsfilmerna?

Filmerna lagras hos Hyresbostäder i fyra veckor från filmtillfället. Om film ska ingå i en utredning kan de lagras under en längre tid för detta ändamål.

Vilka rättigheter har du när det gäller bevakningsfilmer?

Om du har frågor kring vår kamerabevakning och vill veta mer om ändamål, lagringstid, eller vill göra invändningar mot kamerabevakningen som sådan, kan du vända dig till oss på nedanstående kontaktuppgifter. Du har också rätt att begära att, i den mån det berör dig själv, fråga om du själv förekommer på filmen, få det inspelade materialet eller att få filmsekvenser raderade. En sådan begäran får inte innebära att någon annan persons uppgifter utlämnas.

Delar av Hyresbostäders kamerabevakning är tillståndspliktig och tillståndsgivare är Datainspektionen. Tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter är Datainspektionen dit du kan vända dig med klagomål om du anser att vi brister i vår behandling. För att åberopa någon av dina rättigheter lämnar du en skriftlig och av dig undertecknad begäran om detta till oss. Detta för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och säkerställa att det är du och ingen annan som vill utöva ovanstående rättigheter.

De här personuppgifterna behandlar vi vid externt deltagande i aktiviteter knutna till vår verksamhet.

Denna information gäller dig som deltar inom Hyresbostäder verksamhet som extern part då vi åberopar samtycke. På samtycket för aktuell aktivitet framgår vilka personuppgifter vi behandlar för ändamålet.

Till vilka lämnar vi ut personuppgifter?

Personuppgifterna kan komma att behandlas och lämnas ut till någon av våra samarbetspartners. 

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter för att bistå dem i deras arbete. Vi lämnar även ut personuppgifter om det krävs på grund av lag. Personuppgifterna behandlas endast inom EU och EES.

När raderas personuppgifterna?

Personuppgifterna raderas då samtycket återkallats eller vid avslutat samarbete.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få utdrag av dina personuppgifter som vi behandlar samt att få felaktiga uppgifter rättade. I vissa fall har du också rätt att få dina personuppgifter raderade eller begära att vår behandling ska begränsas, t.ex. om du anser att dina uppgifter inte är korrekta. Du har även rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till en annan organisation. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter.

För att åberopa någon av dina rättigheter lämnar du en skriftlig och av dig undertecknad begäran om detta till oss. Detta för att vi ska kunna skydda din personliga integritet och säkerställa att det är du och ingen annan som vill utöva ovanstående rättigheter. Tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter är Datainspektionen dit du kan vända dig med klagomål om du anser att vi brister i vår behandling

Kontakta oss

Du når oss på telefon 011-211600 eller via e-post till dataskydd@hyresbostader.se.

Du kan också skicka brev till:
Hyresbostäder i Norrköping AB, Dataskydd,
Box 2330, 600 02 Norrköping.