Syfte

Vi upptäcker betalningsproblem

Överskuldsättning är ett stort problem idag. Många människor hamnar i en ekonomisk obalans som börjar med att man inte kan betala sina löpande räkningar, bl.a. sin hyra.

Oförmågan att betala sin hyra kan vara ett första tecken på ett större ekonomiskt problem. Med hyran som utgångspunkt finns det därför en möjlighet att, i ett tidigt skede, bygga upp ett kontaktnät för dessa människor för att kunna ge dem rätt stöd genom ekonomisk rådgivning.

Vår målsättning

  • Minska antalet utestående hyresskulder hos fastighetsägaren

  • Minska antalet betalningsförelägganden

  • Minska antalet avhysningar

  • Utveckla samverkansmodeller mellan myndigheter och bostadsföretag

  • Bygga nya nätverk och nya rutiner

  • Minska kommunens andel till bistånd för hyresskulder och liknande stöd

  • Minska antalet förstagångsgäldenärer hos kronofogden

  • Ge stöd till hyresgäster i ekonomisk obalans

 

Uppsökande verksamhet

Arbetsmodellen i BoKvar följer ett stukturerat arbetssätt i processform som bl.a. innebär att hyresgästen, i ett tidigt skede, kommer att kontaktas av personal från fastighetsägare och bostadsrådgivare via ett personligt möte. Hyresgästen erbjuds sedan hjälp av en samordnare/handläggare. Den kontaktpersonen kommer att försöka hitta/lotsa/stödja en ekonomisk hållbar lösning för hyresgästen. Den kompetens som byggts upp mellan bostadsrådgivare och områdesansvariga är nödvändig. För i de här ärendena krävs ett stort generalistkunnande, effektiv och framförallt snabb ärendehandläggning.